Sammanfattning av skogsbruksplan för perioden 2010 – 2019

 • Efter inköp och markbyte år 2007 är den produktiva skogsarealen idag 5 554 ha
 • Virkesförrådet är idag 657 196 m3sk, motsvarande 118 m3sk/ha
 • Tillväxten uppgår under perioden till 209 324 m3sk/år.
 • Av växande volym utgör tall 78 %, gran 19 % och björk 3%.
 • Skog äldre än 90 år omfattar 2 034 ha eller 37 % av den produktiva arealen.
 • Medelboniteten är 4,2 m3sk/ha och år och motsvarar ståndortsindex T20 – T22.
 • Enligt Skogs- och Miljöredovisningen har 45,7 % av arealen uppnått ålder där   föryngringsavverkning är tillåten.
 • Målklassen skog NO, som skall lämnas till fri utveckling, uppgår till 222 ha motsvarande 4,0 % av arealen och 5,5 % av virkesförrådet. Detta tillsammans med övriga avsättningar torde göra att man väl uppfyller kraven för en Grön Skogsbruksplan.
 • Under planperioden föreslås en avverkning på 160 934 m3sk fördelat på 33 % gallring och 67 % slutavverkning.
 • Rotpostförsäljningar under åren 2006 – 2008 har haft motsvarande fördelning gallring/slutavverkning. Medelintäkten för rotpostförsäljningarna under dessa år har varit 335 kr/m3sk. En framtida årliga avverkning på ca 16 000 m3sk/år bör då ge en bruttointäkt på minst 5,5 milj. kr.
 • Vid periodens slut har den stående volymen ökat till 705 586 m3sk motsvarande 127 m3sk/ha
 • Av åtgärdsförslagen framgår att röjningsbehovet är mer än 100 ha/år, lika fördelat på ungskogsröjning och underväxtröjning före gallring.
 • Den stora andelen av äldre tallskog med god kvalitet gör att det finns ett antal bestånd där skogsgödsling är möjlig.


  Hamra 2009-11-15

  Rune Dehlén