Anslutningsavgift 16 - 25 A gällande från 1 april 2019

Avstånd 0-200 m
35 250 kr inkl. moms

Avstånd 200-600 m
35 250 kr + 301,25 kr/meter inkl. moms

Avstånd 600-1200 m
155 750 kr + 648,75 kr/meter inkl. moms

Avstånd 1200-1800 m
545 000 kr + 395 kr/meter inkl. moms

Anslutningsavgifter fr.o.m 35 A

Enligt offert.

Tillämpningsbestämmelser

Vid beräkningar av elanslutningsavgifter används den anslutningsavgiftsmodell PM2013:03 som beslutats av Energimarknadsinspektionen (Ei) och med nedanstående tillägg för fastställande av anslutningspunkt.

Definition Anslutningspunkt: Den punkt i nätet, oberoende av spänningsnivå, som är den tekniskt/elektriskt möjliga att ansluta en ny anläggning till. Elnätsföretaget fastställer anslutningspunkten i varje enskilt fall.
Den möjliga anslutningspunkten räknas i första hand från lågspänningsnätet och i andra hand från mellanspänningsnätet.

Tillämpningsbestämmelser
• Avgiften grundas på fågelvägsavståndet till närmaste elektrisk möjlig anslutningspunkt.
• Kunden ansvarar för schakt, förläggning av kabelrör och återfyllning över egen tomtmark.
• Mätarskåp/mätplats ingår ej i ovanstående priser.
• Kabelservisen dimensioneras för hela fastighetens effektbehov.