Diarienummer   2019-100055    Hamra Kapellags Besparingsskog


Årlig rapport gällande 1 januari 2018 till 31

december 2018


Allmänt

Övervakningsplanen reviderades 19 februari 2019

Övervakningsplanen har fastställts av styrelsen.

Funktionell åtskillnad

Nätverksamheten ingår i en koncern vars dotterbolag producerar el samt bedriver elhandel.

Vår koncern har under 100 000 kunder.

Åtgärder under året


Hantering av information och uppgifter

I vårt elnätsföretag med 512 kunder är både styrelse och personal informerade om flödet i företaget. Arbetet med instruktioner och rutiner för hantering av kommersiell information och IT-system utvecklas fortlöpande.

Utbildning

Vid den årliga genomgången av planen beslutar styrelsen om företagets policy i denna fråga.

Därefter informeras personalen vid ett personalmöte om företagets policy.

Koncerngemensamma tjänster

Koncernens personal är anställd av moderbolaget Hamra Kapellags Besparingsskog.


De koncerngemensamma tjänsterna är

    Drift och underhåll av kraftstationer

    Administrativa tjänster

Beslutanderätt gällande daglig drift har styrelsens ordförande.

 

Kostnader för tjänster debiteras enligt gällande externa bruttoprislista. Inga rabatter förekommer. Koncernen har 3 st. heltidsanställda.

Offentliggörande av årlig rapport

Rapporten kommer att publiceras på vår hemsida www.hamrabesparingsskog.se inom fastställd tid.

Ansvarig för övervakningsplanen

Styrelsens ordförande är ansvarig för upprättandet av övervakningsplanen samt den årliga rapporten. Uppföljning och åtgärder enligt övervakningsplanen ingår även i styrelseordförandens ansvarsområde.

 

Hamra Besparingsskog 2019-02-19